::First >LEGALITY >ASSEMBLEA GENERAL 2014

ASSEMBLEA GENERAL 2014

 ACTA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS (20 de juny de 2014)

A Tarragona a 20 de juny de 2014, es reuneixen els membres d’aquesta Associació en assemblea general ordinària degudament convocada. Es va celebrar la reunió al Local social, a la segona planta de la Asociación Cultural Aragonesa a Tarragona a les 21:30 h. en segona convocatòria, es van tractar els punts de l’ordre del dia que figuraven a la mateixa.

SOCIS PRESENTS (32) 52 % DEL QUORUM:

José Esperanza, Pedro Cano, Dolors Viudez, Pepi Reina, Dolors Boada, Pilar Suárez, Montse Raduà, José Luis Cabré, Cisco Climent, Carme Garriga, Vicente Descalzo, Joan Mª Conesa, Maribel Ruiz, Pepe Castillo, Ingrid Ramirez, Dulce Almenara, Paco Gil, Joan Tintoré, Carmen Agudo, Lurdes Pino, José Ayora, Flori Vimesa, José Mª Cardona, Lali Rodriguez, Miquel Crespo, Fina Àmbel, . També els socis representats: Marina Descalzo, Robert Aparicio, Joan Vidal, Silvia Blanch, Conxa Pérez, Martín Barrera.

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA:

1. Obertura

S’inicia la sessió sent les 21:30 h., amb la participació dels presents i seguint els punts de l’ordre del dia de la convocatòria.

2. Lectura Acta anterior

Es fa la lectura de l’Acta anterior, de data 26/04/2013, i s’aprova per unanimitat.

3. Informe de gestió 2013.

S’informa als socis que durant l’últim any s’han realitzat un total de 128 activitats, entre docents (101) i lúdiques (27), resultant un 2 % menys que a l’any anterior.

També s’informa que a l’any 2013, al registre general de socis, s’han fet 11 altes i 19 baixes, resultant un número de socis registrats de 277, i un número de socis efectius de 61.

4. Informe econòmic 2013.

S’informa als assistents de l’estat de tresoreria de l’Associació, sent el resum de la següent manera:

Saldo a 31/12/2012:    3.236 €
Total ingressos:        9.872 €
Total despeses:        9.608 €
Benefici:             + 264 €
Saldo a 31/12/2013:    3.500 €

Es fa notar que amb l’actual caixa de tresoreria tenim “teòricament” cobertes totes les despeses ordinàries pels anys 2014 i 2015.

5. Presentació programa d’activitats i previsió pressupost exercici 2014.

Es presenta un projecte de futur per part de la Junta Directiva i es decideix que aquest any es farà l’esforç, per part de tothom qui vulgui col·laborar, d’arribar a un total de 150 activitats: 120 docents i 30 lúdiques.

Es torna a informar als socis que aquests anys 2012-13-14-15 tots els organismes oficials, que normalment ens subvencionant, Ajuntament, Diputació, Catalunya Caixa, Generalitat, ja ens van notificar per escrit que no rebríem cap subvenció.

Es decideix mantenir l’actual quota de soci, momentàniament fins la propera reunió de la junta directiva, que es farà al mes de juliol, que ara es de 60 € anuals. Possiblement es tindrà que puja la quota per complimentar les despeses generades per la realització d’activitats socials.

Es presenta l’estudi pressupostari i previsió per l’any en curs, que serà d’uns 9.500 €, sempre tenint en compte que l’exercici té de tenir un resultat equilibrat entre despeses i ingressos.

S’informa als socis que el Sr. President de la Asociación Cultural de Aragón, ens acaba de notificar que a partir del mes de setembre, la quota de lloguer del nostre espai social pujarà un 18 %, o sigui, dels actuals 2.100 € anuals, passarem als 2.460 €/any, que amb els números actuals tindríem unes pèrdues de 200 € aproximadament. Això ens suposarà una despesa extraordinària que no teníem prevista.

Es comenta, per diversos socis i membres de la junta, que caldria, amb urgència, trobar un nou Local més econòmic i/o amb millors condicions de tracte i relació.

6. Precs i preguntes.

Els monitors de ball i alguns socis es queixen per la interrupció continuada, al mig de les classes i els tallers, de persones alienes a la nostra associació. Això té com a conseqüència negativa una falta de concentració dels alumnes. Es demanen mesures preventives per que això no es repeteixi.

Es fa una queixa, per la majoria dels presents, per la inoperativitat dels serveis de la planta primera, que moltes vegades estan tancats o sense llum, i no es poden utilitzar correctament.

També es fan evidents les queixes de varis socis per la quota de participació establerta a les activitats externes (senderisme, etc.), pel manteniment de la Entitat. Es demana suprimir aquest concepte per tal de no perjudicar directament al soci actiu.

S’arriba a l’acord unànime pel curs vinent, d’establir aquestes activitats de natura i altres amb activitat física, en l’apartat de “suggeriments dels socis”, desvinculant-les, per motius de seguretat, de l’activitat principal de l’Associació, que es el foment del ball.

Per part d’alguns socis presents es fa la petició de modificar o complementar el mètode de comunicació amb els socis. A més de utilitzar el correu electrònic, es suggereix també els SMS als mòbils, per a les persones que no tenen e-mail ni whassap.

També es fa la proposta de fraccionar la quota anual pels nous socis. A més de la Inscripció, aquestos pagaran la part proporcional de la quota segons la data de inscripció a l’Entitat. Per semestres o, com a mínim, per trimestres sencers.

En aquest apartat, alguns socis proposen diverses solucions per l’auto-finançament de la nostra Entitat: com que la principal font de ingressos son els propis socis, es demana un esforç suplementari per donar-nos a conèixer per tots els àmbits socials de la ciutat i comarques i portar més gent que els agradi el ball que, a la fi, puguin ser també socis a l’entitat.

No havent-hi més temes a tractar, es decideix aixecar la sessió a les 22:45 h.

La secretaria (Montse Raduà)