::Inici >JOAQUIM MASMITJĀ

JOAQUIM MASMITJĀ

 

 


TEMA 1 a

 

MOSSÈN MASMITJÀ, UN HOME SOLIDARI

 

En Joaquim Masmitjà un home molt senzill que acollia a casa seva tothom. Sempre hi havia algú o altre dinant amb ell: estudiants que passaven temporades a casa seva amb motiu d’exàmens a Girona (de magisteri o al seminari), persones convalescents que necessitaven una temporada de repòs i, sobretot, gent que necessitava ser escoltada i consolada.

 

Vivia molt senzillament  i pobra. Tenia un llit amb una  màrfega de palla, unes cadires, una taula per menjar i una petita llibreria; tot això en una mateixa habitació que era el seu dormitori. 

 

El més important és que tothom se sentia ben rebut per ell i tractat amb molt  d’interès per ell i amb una gran dolcesa que es guanyava el cor de tothom.

 

Els qui el coneixien diuen que “dormia poc i pregava molt”.Hi ha testimonis de persones que el visitaven i que han explicat com  trobaven “el Sr. canonge” cosint la seva roba o netejant-se  la casa. Era molt puntual i responsable en les seves obligacions. No perdia temps i així sempre en tenia per a tothom.


Tenia una gran paciència amb la gent. Escoltava molt, a vegades gent pesada i impertinent, vells i joves, malalts i pobres. A tots els tractava igual de bé, però encara amb més afecte els més pobres.
 

Visitava els malalts i els consolava. A les 5 del matí durant anys, fes calor o nevés, va portar la comunió a una malalta perquè així pugui prendre aliments i medicaments més aviat, (en aquella època no es podia menjar abans de combregar). 

 

  

Era pobre perquè donava el que tenia. En alguna carta se’l veu preocupat perquè ja no sap d’on treure diners per tirar endavant l’obra educativa i evangelitzadora de les seves monges del Cor de Maria en favor de la infància i de la joventut, però, home de fe, acaba dient “Déu en el cor i bon humor”i “Déu proveirà”. “Quan les coses van malament als nostres ulls, potser van molt bé als de Déu”i, tot dient “les coses de Déu volen temps i paciència”, recupera la pau i segueix el seu camí de donació als altres en una vida de serenor i de solidària entrega als germans.

TREBALL A CLASSE

1. Fes un resum del que has llegit  sobre la vida de Mossèn Joaquim Masmitjà, fundador dels Col·legis Cor de Maria.

  

2. Fes un dibuix que resumeixi la vida de Mossèn Masmitjà o la seva obra.

 

3. Comenta alguna de les frases del  Dr. Masmitjà que s’han citat en el text.

 

 

 

TEMA 1 b

 

 

ELS  QUI  S'ENDUEN 

 LA  PITJOR  PART

 

 

La Declaració de les Nacions Unides sobre dels Drets de la Infància diu:

 

 

"EIs nens i nenes tenen dret a rebre educació, a jugar, a ser estimats, a no ser explotats ni maltractats."

 

 

No podem tancar els ulls a la realitat de molts infants que viuen molt a prop nostre, potser al mateix barri o carrer que nosaltres, pel sol fet de ser fills d’immigrants, de diferent raça o religió.

  

No podem justificar que els infants hagin de suportar injustícies i sofriment, només

perquè han nascut al Marroc o els seus pares són musulmans o de raça negra o morenos.

 

" A la nit, ja des de les sis o set de la tarda, és freqüent trobar nens i nenes en els bars de prostitutes, esperant que la mare acabi el seu treball, i participant ja en la vida i I'ambient dels bars: prostitució, compravenda de droga, intercanvis, robatori:.., baralles.... Aquests nens i nenes, nascuts en un ambient marginal. podran integrar-se algun dia a la societat "normal"? (Germà .Adrià Trescents).

  

Hi ha com una predestinació social a reproduir en els fills allò que s'ha viscut des de la infantesa, si ningú no hi posa remei. Per això, si és important el treball social que es fa amb els adults, no oblidem que és encara més important el que es faci amb els infants perquè és el que realment acabarà servint per acabar amb la marginació.

 

Als infants se’ls demana que vagin a l’escola encara que a casa seva passin drames molt forts. El fracàs escolar està assegurat. Ni tenen cap motivació per estudiar ni en tenen cap ganes, ni els interessa gens ni mica uns programes pensats per a nens que

viuen bé i amb ganes de tenir una carrera el dia de demà. Els nens del Quart Món no és que no sospitin que els aniria més bé ser enginyer que manobre, ja ho veuen, però les seves possibilitats reals són nul·les.

 

El director d'una escola de Barcelona diu: "L 'any passat havíem trobat nens fora de l'escola, al migdia, que miraven per la .finestra com menjaven els seus companys, perquè per a ells no havia arribat el nombre de beques; els vam haver de fer entrar i repartir el menjar entre tots”.

 

 

SABlES QUE: ..

 

*. Hi ha un 6% de famílies on es maltracten violentament els menors?

 

 

*. Hi ha centres d'esplai amb joves voluntaris per ocupar les tardes dels nens del carrer i que aquests centres es veuen amb la necessitat de preparar berenars i sopars per a ells?

 

 

*. Que a moltes parròquies de barri,  hi ha un psicòleg per atendre els problemes greus que presenten molts infants i adults perquè famílies senceres tenen problemes massa importants que els impedeixen fer una vida normal?

 

 

* A Barcelona hi ha dos Jutjats de Menors i per cada un d’ells hi passen més de mil nens  l’any?

 

 

* Hi ha molts centres dedicats a l'educació en el temps lliure, reforçament escolar, colònies, etc. per a infants en situació precària, que necessiten la col·laboració de voluntaris, nois o noies com tu

 

 

TREBALL A CLASSE

 

 

-.Comenta per escrit cadascun dels Drets dels Nens i Nenes.

 

 

-.Quins creus que són els drets dels infants que es compleixen menys?

 

 

-.Si poguessis, que t’agradaria fer per als nens i nenes “del carrer”?

 

 

 

 

 

ELS DRETS DELS NENS I NENES

 

 

Les Nacions Unides van dir, l'any 1959, que els infants, els nois i les noies, tenen dret a:


  
 


 

Principi 1: L'infant ha de gaudir de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests drets han de ser reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena o discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió política o d'altra índole, d'origen nacional o social, posició econòmica, de naixement o de qualsevol altra condició, ja sigui de l'infant mateix o de la seva família.

Principi 2: L'infant ha de gaudir d'una protecció especial i disposarà d'oportunitats i serveis establerts per la llei, i d'altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se físicament, mentalment, espiritualment i social, d'una manera sana i normal, en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a què caldrà atenir-se serà l'interès superior de l'infant.

Principi 3: L'infant té dret, des del seu naixement, a un nom i una nacionalitat.

Principi 4: L'infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Ha de tenir dret a créixer i a desenvolupar-se amb salut; i amb aquest fi caldrà proporcionar-li, així mateix com a la mare, cura i protecció especials, incloent-hi l'atenció prenatal i postnatal adequades. L'infant té dret a disposar d'alimentació, habitatge, recreació i serveis mèdics adequats.

Principi 5: L'infant que pateixi impediments físics, mentals o socials, ha de rebre el tractament, l'educació i les atencions necessàries que requereixi la seva particular situació.

Principi 6: L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de créixer a l'empara i sota la responsabilitat dels seus pare i mare i, en qualsevol cas, en un ambient d'afecte i de seguretat moral i material; llevat de circumstàncies excepcionals, l'infant de tendra edat no serà separat de la seva mare. La societat i les autoritats públiques tenen el deure de dedicar una cura especial envers els infants sense família o que estiguin mancats de mitjans de subsistència. Per al manteniment dels fills de famílies nombroses, convé concedir subsidis estatals o d'altra mena.

Principi 7: L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seva etapa elemental. Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de la responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat. L'interès superior de l'infant serà el principi que guiarà aquelles persones que tenen la responsabilitat de la seva educació i orientació; aquesta responsabilitat pertoca en primer lloc al pare i a la mare. L'infant gaudirà plenament de jocs i de l'esbarjos, els quals hauran d'estar orientats vers les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest dret.

Principi 8: L'infant ha de figurar entre els primers de rebre, en tota circumstància, protecció i socors.

Principi 9: L'infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació. No serà objecte de cap mena de tràfic. No s'haurà de consentir que l'infant treballi abans d'una edat mínima adequada; en cap cas no se l'ocuparà ni se li permetrà que s'ocupi en qualsevol tasca o feina que perjudiqui la seva salut, o que interfereixi en el seu desenvolupament físic, mental o moral.

Principi 10: L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser educat en esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves aptituds i energies al servei dels seus semblants. 
 

TREBALL A CLASSE

Fes un mural amb els drets dels infants. Dibuixa una vineta per a cada dret. Aquí tens una versió més resumida:

 

ELS DRETS DELS NENS I NENES
 
Les Nacions Unides van dir, l'any 1959, que els infants, els nois i les noies, tenen dret a:
 
1 Ser considerats iguals sense discriminacions de raça, color, sexe, llengua, religió, condicions econòmiques, etc.
 
2. La protecció de les lleis per créixer i fer-se grans de cos i d'esperit.
 
3. Un nom i una pàtria.
 
4. Aliments, casa, bons serveis mèdics.
 
5. Atencions especials per aquells i aquelles que tinguin algun defecte físic o mental.
 
6. Poder ser estimats per tothom i que els pares puguin tenir-los al seu costat i donar-los el que necessiten.
 
7. Una educació perquè un dia puguin guanyar-se la vida i ajudar els altres; i ara té també dret a jugar.
jugando 
8. Ser els primers a rebre ajut si passa una desgràcia.
 
9. No ser explotats ni maltractats, ni entrar en el món laboral abans d’hora.
 
10. Ser formats per treballar per la pau, la tolerància l’amistat entre els pobles i per a la fraternitat universal.