::PORTADA >ESTATUTS

ESTATUTS
 

CAPITOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1.-

El Club Nàutic Flix és una entitat privada constituïda en data 14 de setembre de 1995, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que te com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.

 

Article 2.-

El domicili social s’estableix a la localitat de Flix, a la Plaça Major, núm.9, CP 43750-

En cas de variació es comunicarà el Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.

 

Article 3.-

El Club Nàutic Flix té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de piragüisme i s’afiliarà a la Federació Catalana de Piragüisme.

El Club Nàutic Fix inclou també les modalitats o disciplines esportives de motonàutica, rem.

A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d’aquestes modalitats o disciplines, l’entitat s’afiliarà a les federacions catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d’entitats esportives.

La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l’assemblea general de l’entitat i comunicada al Registre d’entitats esportives.

 

Article 4.-

Sens perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a Flix les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

 

Article 5.-

El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l’assemblea general

L’entitat es regeix per la Llei 8/1988 de l’esport de Catalunya, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny i pel Decret 96/1995, de 24 de març. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovat per l’Assemblea General. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la federació catalana a la qual està afiliada per la modalitat o disciplina principal.

 

 

CAPITOL SEGON: DELS SOCIS

 

Article 6.-

Són socis de l’entitat les persones físiques que havent sol·licitat l’admissió mitjançant

el procediment estatutari han estat acceptades per al junta directiva. Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, d’honor i aspirants.

 

 1. Són socis numerari totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota social establerta.

Seran socis d’honor aquelles persones a qui l’assemblea General confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en el actes oficials de l’entitat.

Els menors de divuit anys seran qualificats  com a socis aspirants i tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials mitjançant la quota que fixi l’assemblea general i passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat.

La junta directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis, l’aprovació dels quals, i les condicions per les quals s’hagin de regir correspondrà a la decisió de l’assemblea general.

 

 1. L’expedient d’ingrés d’un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud.

amb les dades personals del soci.

 

 1. En  cas   d’incompliment   de   les   obligacions de  soci es podrà acordar amb

caràcter  temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que     sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió.

La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.    

 

 1. La condició de soci es perd:

a)    Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.

b)    Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.

 

 1. Els socis numeraris tenen els drets següents:

a)    Participar amb veu i vot a l’assemblea general.

b)    Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat.

c)    Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.

 

 1. Són obligacions del socis numeraris:

a)    Abonar les quotes d’entrada, periòdiques,  derrames o  qualsevol   altra

      que estableixin els òrgans de representació o de govern.

b)    Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords  dels     

òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.

                 c)  Contribuir   al  compliment  de  les  activitats de l’entitat, tant esportives

                      com  de   participació  en   els òrgans directius, consultius o de govern,

                      quan escaigui.

c)    Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat  i

notificar els canvis d’aquesta adreça.

 

CAPITOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ

 

Article 7.-

 1. Els òrgans de representació, govern i administració seran:

a)    L’assemblea general

b)    La junta directiva

 

 1. L’assemblea general és l’òrgan superior de govern del club esportiu, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva.

 

 1. Integren l’assemblea general tots els socis numeraris majors d’edat que ni tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

 

 1. L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. Es ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de dur a terme un cop a l’any per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent.

Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.

 

 1. L’assemblea general, a més de  les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents:

a)    Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC), des de l’última modificació.

b)    Establiment de quotes extraordinàries o derrames.

c)    Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o  immobles de l’entitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici.

d)    Règim disciplinari.

e)    Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.

f)     Propostes que els socis vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de l’entitat.

g)    Modificació dels estatuts.

h)   Proposta de fusió o segregació de l’entitat.

i)     Dissolució de l’entitat.

 

Article 8.-

       1.  La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la junta directiva,

            a instància pròpia o a petició dels socis. En aquest últim supòsit, sempre que

 el tema proposat  per  a  la seva deliberació no es refereixi a una qüestió    ja

 tractada i resolta pel propi òrgan assembleari entre els últims sis mesos ante-

 riors a la data de la sol·licitud, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho dema

 nen un mínim d’un 10% dels socis numeraris. Des del dia que ja junta directi

 va rebi la sol·licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de l’assemblea no poden passar mes de 30 dies.

 

 1. Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera     convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.

 

 1. Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en que s’hagi previst una majoria qualificada.

 

 1. L’assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat.

 

Article 9.-

 1. La junta directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament.

 

 

2.  La junta directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc   

ni superior a vint-i-un. Formaran part de la junta directiva un president, un vice-president, ,un secretari, un tresorer i els vocals que calguin, que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.

 

 1. Correspon al president: la representació legal de l’entitat, i al vice-president     substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.

 

 

 1. El tresorer és el dipositar de l’entitat, i li correspon signar els rebuts,  autoritzar

els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de la entitat.

Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any, el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els socis.

 

      5. El secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de   redactar els

          documents que afectin la marxa administrativa la associació esportiva i  portar

          el llibre de registre d’associats i el llibre d’actes.

 

6. L’adscripció dels càrrecs de junta directiva, llevat el de president, s’ha   de  fer

    entre els socis que integrin la junta, deixant-ho a la decisió del president.

 

7. Es   competència de la junta directiva: l’admissió,  suspensió  o   pèrdua de   la

qualitat de soci, la convocatòria de les assemblees, la convocatòria  d’eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la presentació a l’assemblea general  de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte dels resultats,

i el pressupost i la programació per l’exercici següent.

 

     8. L’elecció  dels  membres  de la junta  directiva  s’ha  de realitzar per un període

         de 4 anys. Tots els càrrecs directius son reelegibles sense limitació   temporal i

         les renovacions son totals.

         Els membres de la junta directiva son responsables de la seva actuació davant

        l’assemblea general.

        En cap cas poden tenir compensació econòmica.

        La junta ha de ser convocada pel seu president, a   iniciativa   pròpia o  a petició 

        d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha  de realitzar una reunió per tri-

        mestre. Restarà vàlidament    constituïda   quan hi siguin presents la meitat dels

        membres que la componen.

        Els   acords   de   la   junta    directiva   s’han d’adoptar   per majoria simple dels

        membres presents.

        Correspon al Secretari d’estendre acta de les reunions de la junta directiva.

        Qualsevol  membre  de  la  junta directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el

        vot en  contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de

         forma succinta.

 

Article 10.-

Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinaria relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant d’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.

 

 

CAPITOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL

 

Article 11.-

Els membres de la junta directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els seus socis amb dret a vot.

 

Article 12.-

Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

 

Article 13.-

El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:

 1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral.

 

 1. Presentació i proclamació de candidatures.

 

 1. Realització de la elecció, l’escrutini i la  proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

 

 

Article 14.-

La convocatòria de eleccions correspon a la junta directiva. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o realitzar-se independentment.

 

Article 15.-

 La convocatòria de eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària per que l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.

 

 

Article 16.-

La junta directiva ha de fer pública la convocatòria de eleccions mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat, o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s’ha de fer pública la tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar a la federació catalana de l’activitat esportiva principal de l’entitat.

 

Article 17,-

La convocatòria que anuncií les eleccions ha d’informar al menys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per se elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.

 

Article 18.-

La junta electoral designada ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.

 

Article 19,-

Dins els dos dies següents de la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d’actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui del club.

 

Article 20.-

Correspon a la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

 

Article 21.-

Les reclamacions davant la junta electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La resolució de la junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents.

Contra els acords de la junta electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat, en un termini de 3 dies següents a la data de publicació de l’acord impugnat.

 

Article 22.-

Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

 

Article 23.-

Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.

 

Article 24.-

Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

 

Article 25.-

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents a la junta directiva, al Registre d’entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a que estigui afiliada la entitat.

 

Article 26.-

Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l’acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

 

Article 27.-

El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

1.    Acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.

 

2.    Pèrdua de la condició de soci de l’entitat.

 

3.    Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.

 

4.    Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.

 

5.    Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.

 

6.    Aprovació d’un vot de censura.

 

Article 28.-

La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents:

 1. Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.

 

 1. Suspensió de la condició de soci.

 

 1. Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la junta directiva.

 

 1. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

 

 

 

Article 29,-

En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions el vice-president. En cas d’absència d’aquest, l’ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de l’entitat.

 

Article 30.-

En cas d’existir vacants a la junta directiva perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants,  que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió transitòria es delega ala decisió de la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi l’entitat.

 

Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat del substitut s’ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot  això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs  previst en aquests estatuts.

 

Article 31.-

No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir un comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:

a)    Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi la del president.

b)    Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al president.

c)    En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a cinc persones.

 

La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.

S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins la finalització de les eleccions.

 

 

CAPITOL CINQUÈ: REGULACIO DEL VOT DE CENSURA.

 

Article 32.-

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l’entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, com a mínim, el 20% dels socis de l’entitat.

 

Article 33.-

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins els deu dies següents s’ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat, que en serà el president.

 

Article 34.-

Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de l’article 32, la junta directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.

 

Article 35.-

El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a l’assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en l’acte de votació hi participin, com a mínim, un 25 % del total de membres de ple dret del club.

 

Article 36.-

Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament , i s’aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 29 al 31.

 

 

CAPITOL SISÈ: REGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

 

Article 37.-

Règim econòmic

 1. El patrimoni fundacional e l’entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de Cent mil pessetes. En aquest moment no s’aporten al Patrimoni Fundacional Béns Immobles.

 

 1. L’entitat se sotmet a regim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L’objectiu principal dels béns de que disposa és el foment i la pràctica  de les activitats esportives de l’entitat i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.

 

 1. La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost  anual, amb una variació màxima d’’un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una assemblea general per tal que autoritzi  el pressupost complementari.

 

 1.  L’assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva l’adquisició, el gravamen i l’alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest  límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l’entitat.

 

 1. L’emissió de títols transmissibles representatius de deute o l’alienació o el gravamen de béns immobles, el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos aprovats per a l’exercici s’han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents.
 2. Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del pressupost anual, i també en el supòsit d’emissió de títols de deute, és preceptiu l’informe de la Secretaria General de l’Esport.

 

 1. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives i dels terrenys en què es trobin,  ha d’invertir-se integrament  en l’adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l’entitat, llevat que hi hagi informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.

 

 

Article 38.-

Règim documental

 1. Integren el règim documental i comptable.

a)    El llibre d’actes

b)    El llibre de registre de socis

c)    Els llibres de comptabilitat

d)    Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica.

 

 1. Els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat s’han de diligenciar davant els organismes administratius corresponents, davant la federació catalana de l’esport principal de l’entitat o per diligència notarial.

 

 

CAPITOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI

 

Article 39.-

El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.

 

Article 40.-

La potestat disciplinaria confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius.

 

Article 41.-

L’exercici de potestat disciplinària correspon:

 

       1. Als jutges o  àrbitres  durant  el desenvolupament  d’un joc, partit o competició

           de caire intern associatiu. Les seves decisions són inapel·lables.

 

       2. A la junta directiva.

 

Article 42.-

1.   Contra  els   acords   disciplinaris  adoptats en primera  i única instància per la

            junta directiva, es pot interposar recurs:

a)    Davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de l’activitat esportiva principal del club, quan es tracti de sancions qualificades com a greus o molt greus per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.

 

b)    Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 30 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.

 

Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d¡aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en la Llei 8/1988, de l’esport.

 

 

CAPITOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

 

Article 43.-

Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’assemblea general convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts del socis assistents.

 

Article 44.-

L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en ordenament jurídic vigent.

 

L’extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives.

 

L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a  mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a l’assemblea general convocada a l’efecte.

 

Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat en assemblea general convocada a l’efecte per una majoria de 2/3 parts  dels socis assistents, i sempre que representin la majoria total dels socis amb dret a vot.

 

Article 45.-

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisico-esportives.