:: >Quč t'oferim? >Classes de repās: Primāria i Secundāria

Classes de repās: Primāria i Secundāria

  • Què podem fer:

 

    Podem ajudar a l’alumne a enfrontar-se als reptes que va trobant al llarg de la seva etapa estudantil obligatòria, ja siguin deguts a una falta de comprensió dels continguts, o al fet que no sàpiga com resoldre els problemes i exercicis que se li plantejen a l’escola.


    La nostra manera de plantejar les classes varia segons la resposta de l’alumne, ja que intentem treballar de la manera que a l’alumne li pugui resultar més útil. Malgrat això, sempre partim de la idea que el més il·lustratiu a l'hora d'afavorir la comprensió dels contiguts és el domini de la part pràctica. A partir d’aquest punt es van explicant continguts teòrics o abstractes, de manera que ambdues vessants queden imbrincades.

 

  • Assignatures:

 Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa.

 Matemàtiques, Física, Química, Biologia (Ciències Naturals)

 Història, Geografia (Ciències Socials)